• Huurdersvereniging De Berkelstreek Voor huurders van Viverion

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Aanwezig
Jan Harkema (interim voorzitter HV De Berkelstreek), Paul Oort (penningmeester HV De Berkelstreek), Andries Rietman (penningmeester St. Huurdersbelangen DMR),
de heer M.Groen (adviseur Woonbond), 11 huurders van Viverion

Notulist
Natasja Klein Leugemors (managementondersteuning Viverion)1.Opening en welkom
Jan Harkema opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het bestuur wordt voorgesteld. Andries Rietman, penningmeester bij Stichting Huurdersbelangen DMR,is aanwezig vanwege agendapunt 5.
De heer M. Groen, adviseur Woonbond, wordt voorgesteld.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

4. Terugblik 2022

Voorzitter Yvonne Reinders is teruggetreden vanwege een nieuwe baan. Jan Harkema is sinds maart 2022 tijdelijk voorzitter.
Jan Harkema blikt kort terug op de activiteitenvan het afgelopen jaar.

-Enquête over duurzaamheid
In mei is er een enquête verstuurd over duurzaamheid naar alle huurders van Viverion. Dit was een gezamenlijke actie van de drie huurdersorganisaties. 
Hier zijn ongeveer 1000 reacties op gekomen. Dit is een
goede respons. De uitkomst is via een nieuwsbrief naar alle huurders gestuurd en is gepubliceerd op de website van De Berkelstreek.
De uitkomsten zijn met Viverion besproken.Eén van de uitkomsten is de zorg
voor de steeds hogere energiekosten. Door met Viverion, de gemeente en Lochem Energie om tafel te zitten wil De Berkelstreek iets bereiken voor de huurders.
Naast de hoge energiekosten is ook betaalbaarheid een aandachtspunt.
In de toekomst worden vaker enquêtes gehouden.

-Prestatieafspraken met gemeentes
Zaken als nieuwbouw, duurzaamheid en leefbaarheid komen aan bod in de prestatieafspraken.

-Energieconferentie bijgewoond.

-Burendagin Lochem bijgewoond.

-Adviesaanvragen

In 2023 heeft De Berkelstreek adviezen gegeven aan Viverion over het verkoopbeleid,asbestbeleid,brandbeveiligingsbeleid, huurbeleid,
koersplan(nieuw ondernemingsplan), ZAV-beleid, duurzaamheidsbeleid
en nieuwbouwbeleid. Dezadviezen zijn gezamenlijk gegeven met de twee andere huurdersorganisaties DMR en GBH.

Samenwerking met andere huurdersorganisaties

In april/mei zijn gesprekken gevoerd metde andere huurdersorganisaties om de samenwerking te versterken.
Stichting Huurdersbelangen DMR wil graag fuseren met de Berkelstreek. Voor Stichting Huurdersbelang GBH is een fusie nog te vroeg.

-Acties gevoerd om nieuwe bestuursleden te werven. Dit is niet gelukt. Binnenkort wordt er een grote campagne gestart, samen met Viverion,
om nieuwe bestuursleden te werven.

Voorstel tot fusie met St. Huurdersbelang Diepenheim, Markelo, Rijssen
a) Gevolgen voorgenomen fusie

De Berkelstreek en DMR willen de krachten bundelen om een sterkere positie naar Viverion, gemeentes en andere instanties te krijgen
Tevens kunnen de taken dan beter verdeeld worden en kan er efficiënter gewerkt
worden.De besturen van beide organisaties hebben een te gering aantal bestuursleden om apart door te gaan.
De Berkelstreek en DMR zijn tot overeenstemming gekomen om samen op te willen gaan instichting. De Berkelstreek is een vereniging en heeft 350 leden
Door samen te gaan met DMR als stichting kunnen we ons
inzetten voor alle 3500 huurders.Een stichting heeft net als een vereniging een bestuur met een voorzitter,secretaris en penningmeester.
Een stichting dient 1 x per jaar verantwoording af te leggen over gedane zaken en een doorkijk te geven naar toekomstige zaken en huurders te betrekken bij
standpuntbepalingen.

In de statuten opnemen:
minstens
1per jaar een huurdersvergadering organiseren. Tussentijds
bijeenkomsten houden over gerichte onderwerpen in wisselende woonplaatsen. 
De zetelverdeling is belangrijk, zodat de verschillende plaatsen goed bediend kunnen worden.
Er is een kantoor in Lochem en in Rijssen.

Het voornemen is om de fusie te concretiseren en de s
tatuten aan te passen.Er is een tijdelijke werknaam ‘werkgroep Berkel-Reggestreek’.
Aan de definitieve naam wordt gewerkt. Ideeën zijn van harte welkom.

Voor de fusie is een stemming nodig en vastlegging bij de notaris, vervolgens worden alle huurders geïnformeerd. 
Volgens de huidige statuten is een meerderheid vanstemming ideze vergadering voldoende.

De kosten hiervoor staat op de begroting2023

Stemming
Jan Harkema houdt de stemming.Alle 11aanwezige leden gaan akkoord met de voorgenomen fusie. Jan bedankt iedereen hartelijk.

Formele vraag vanwege de opheffing van De Berkelstreek;wil de ALV een vereffeningscommissie instellen of mag het bestuurd de vereffening zelf regelen?
Ewordt afgesproken dat het bestuur de vereffening zelf regelt,
met de afspraak dat het saldo van de baten alleen ten goede kan komen aan huurderdie nu in het werkgebiedvan de Berkelstreek vallen.
Alle huurders worden geïnformeerd na bekrachtiging bij de notaris. 

 Samengevoegde begroting 2023
a) Stemming

Maarten Groen licht het jaarplan en de samengevoegde begroting toe via een presentatie.
Belangrijkste punten uit het werkplan:
-Samenwerken: Samen staan we sterk

-Missie en visie worden toegelicht

-Thema’s waarover wordt gepraat met Viverion;

-Betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen;

-Duurzaamheid van woningvoorraad;

-Huisvesting van urgente en bijzondere doelgroepen en ouderen;

-Wonen, welzijn en zorg, hier zijn veel ontwikkelingen ook vanuit de Wonen en   Zorg visie van gemeente Lochem en Rijssen-Holten;

-Leefbaarheid in wijken en buurten.


De voorgenomen activiteiten voor huurders worden toegelicht door:
-Enquêtes;

-Lokaal aanwezig zijn en spreekuren organiseren;

-(Thema)bijeenkomsten organiseren;
-Jaarvergaderingen, dit jaar komt er nog een jaarvergadering van de nieuwe   stichting;

-Nieuwsbrieven versturen.

Maarten Groen licht de begrotingvoor 2023 toe. De begroting is ingediend bij Viverion. Viverion moet nog goedkeuring verlenen.

De huurders stemmen in met het werkplan en de begroting. De begroting wordt unaniem vastgesteld.

7. Wvttk en rondvraag

-Er wordt gevraagd naar het e-mail adres van de Berkelstreek indien er klachten zijn die niet door Viverion worden opgepaktpenningmeester@hvdeberkelstreek.nl

-Suggestie voor een onderwerp voor een enquête: dienstverlening van Viverion.

8. Sluiting

Jan Harkema dankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering om 21.15 uur.