Tegels eruit groen erin

Beste huurders van Viverion.
Zoals U misschien hebt gelezen is er een landelijk initiatief opgezet met de naam:
TEGELS ERUIT GROEN ERIN

Dit is gedaan met de bedoeling om meer groen in de tuinen te plaatsen en op deze manier het regenwater op de locatie in de grond te laten zakken in plaats dat veel regenwater via het riool afgevoerd wordt wat een grote belasting is voor de zuiveringsinstallaties omdat het aanbod van water om te zuiveren zo erg groot wordt.

Ook is het gewenst dat het grondwaterpeil stijgt zodat we geen problemen krijgen door de enorme droogte zoals we vorig jaar hebben gehad.
De huurdersorganisaties die de belangen behartigen van huurwoningen van Viverion vinden dit ook een goed idee en willen dit ook promoten.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zijn tuinverharding gaat verwijderen, maar U kunt misschien overwegen om bijvoorbeeld borders te maken of een plek in uw tuin in te richten voor wat planten, struiken of misschien wel een boom.
Bloembakken of potten zijn mooi maar helpen niet om het regenwater in de grond te laten zakken.

Graag horen wij wat U hiervan vindt en uw reacties kunt U sturen via mail of brief naar de huurdersorganisatie in uw woonplaats.
Door de veranderingen in ons klimaat komt het ook voor dat er wateroverlast is op sommige plaatsen door regen of onweersbuien die best heftig kunnen zijn.
Als dit in Uw omgeving voorkomt, neem dan ook contact op en dan kunnen de huurdersorganisaties hiermee contact opnemen met Viverion en via Viverion mogelijk een oplossing vragen aan de gemeente van Uw woonplaats.
Samen kunnen wij als bewoners hiermee bijdragen aan een beter grondwaterpeil in onze regio.

Met vriendelijke groet,
HV de Berkelstreek
Contactadres: info@hvdeberkelstreek.nl

Huurtoeslag

Toeslagen.

Heeft u nog geen toeslagen of is uw situatie in 2020 veranderd.

Op de site van de belastingdienst kunt u kijken of u alsnog in aanmerking komt voor een huurtoeslag of zorgtoeslag. Dit kan nog tot september van 2021 ingevuld worden.

Het zou jammer zijn als u geen gebruikt maakt van een toeslag als u er wel recht op heeft.

Wijziging in de wet WOZ

In de Berkelbode staat een bericht over de aan te komen wijziging van de berekening van de WOZ waarde van Uw woning.

Dit staat vermeld op de website van Tribuut

Als U hier meer over wilt weten staat op deze site meer informatie.

Bericht over WOZ

Let op bericht over WOZ-waarde

www.woonbond.nl

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2021 bericht over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2020. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking. 

Wat is een WOZ-beschikking?

In de meeste gemeenten krijgen huurders geen brief die uitsluitend over de WOZ-waarde gaat. De gemeente stuurt bericht over de gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals afvalstoffenheffing. In dat bericht staat ook vermeld wat de WOZ-waarde van uw woning is. Dat is uw ‘WOZ-beschikking’.  Koos u ervoor om berichten van de overheid uitsluitend digitaal te ontvangen? Dan krijgt u geen papieren post over uw WOZ-waarde. Let in dat geval op uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Sociale huurder? Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs. Dit geldt dus ook voor huurders van sociale huurwoningen van particuliere aanbieders. Weet u niet of u geliberaliseerd of sociaal huurt? Doe onze check ‘huur ik geliberaliseerd‘.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen bericht ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Nieuwsbrief juli 2020

Aan alle huurders in de dorpen Lochem, Barchem, Laren en Holten

Voorwoord

Dit is de 1e nieuwsbrief van en door het nieuwe bestuur.

In een nieuwbrief kunnen allerlei wetenswaardigheden en informatie opgenomen worden voor ons als huurders. Helaas zijn door corona de mogelijkheden van nieuwsgaring wat beperkter, wij kunnen nog geen huisbezoeken en bijeenkomsten plannen maar proberen zoveel mogelijk telefonisch het contact te onderhouden met onze huurders. Vergaderen met Viverion heeft ook nog beperkingen maar we doen allemaal ons best.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 juli 2020

Door corona is de toen geplande eerste ALV van maart uitgesteld en uiteindelijk gehouden op 2 juli. Door de leden van de nieuwe huurdersvereniging is een eerste bestuur gekozen, bestaande uit Jan Versluis uit Holten (voorzitter), Loes Huizing uit Barchem (secretaris) en Paul Oort uit Lochem (penningmeester).

Daarmee is het bestuur nog niet voltallig. Dat gaat bestaan uit 5 bestuursleden, 2 uit Lochem, 1 uit Barchem, 1 uit Laren en 1 uit Holten. Tijdens de volgende ALV hopen we nog 2 geschikte bestuursleden uit Lochem en Laren te kunnen begroeten. Inmiddels hebben we ruim 220 leden.

Het tijdelijke bestuur (Jan Harkema, Pieter Heinstra en Iris Versteegh) hebben hun taak van oprichters van de nieuwe huurdersvereniging volbracht en zijn op deze ALV teruggetreden. Zij hebben goed werk verricht en daarvoor onze hartelijke dank.

De ALV heeft ook het Verkiezings Reglement en het Huishoudelijk Reglement van onze huurdersvereniging goedgekeurd waardoor deze nu in werking zijn getreden.

HV de Berkelstreek werkt voor huurders

Dat is de reden van het bestaan van de huurdersvereniging. De leden-huurders helpen wanneer de individuele huurder het alleen niet voor elkaar krijgt om problemen in- en om hun woning opgelost te krijgen. Een huurdersvereniging met veel leden krijgt meer voor elkaar.

Dat betekent wel dat de bestuursleden moeten zorgen dat zij van alles wat speelt voldoende kennis moeten krijgen. Bestuursleden kunnen daarvoor bij de Woonbond ook extra scholing krijgen. Dat betekent wel dat zij in dit werk, als vrijwilliger, flink wat tijd moeten stoppen.

Daarom is het belangrijk dat het bestuur op buurtniveau gesteund wordt door meerdere vrijwilligers. Iedereen die graag een handje wil helpen, is welkom en kan zich aanmelden bij het secretariaat van HV de Berkelstreek.

HV de Berkelstreek en Viverion

Er wordt regelmatig met Viverion gesproken over alle zaken die het wonen, huren en verhuren betreffen. Over de huurprijs, de servicekosten, het onderhoud buiten en binnen, de verbetering, verduurzaming, ventilatie, verwarming, verlichting, overlast, het groen en het onderhoud, wijkverbetering, enz.

Viverion is bij wet verplicht met de huurdersvereniging samen te werken om voor de huurders een goede, betaalbare huisvesting en leefomgeving zeker te stellen. De komende maanden maakt het nieuwe bestuur kennis met het bestuur. Ook met de commissarissen van Viverion wordt kennis gemaakt, met name diegenen die over onze huurdersbelangen moeten waken.

HV de Berkelstreek en de 2 andere HV ’s van Viverion

Viverion bezit ongeveer 5500 huurwoningen. HV de Berkelstreek vertegenwoordigt daarvan 2200 woningen. De stichting Huurdersbelangen vertegenwoordigt de woningen in Diepenheim, Markelo en Rijssen. De stichting Huurbelang GBH vertegenwoordigt de woningen in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt-Delden.

Deze drie huurdersorganisaties vertegenwoordigen allen dezelfde belangen van de huurders van Viverion. Daarom is het noodzaak goed samen te werken met de andere twee huurdersorganisaties. Dit om invloed te kunnen uitoefenen bij de grotere plannen voor nieuwbouw, verduurzaming en stads-en dorpsvernieuwing. De komende maanden maken we kennis met de twee andere besturen.

HV de Berkelstreek en de 2 andere huurdersorganisaties sluiten binnenkort een samenwerkingsovereenkomst met Viverion met spelregels hoe we samen voor alle partijen tot aanvaardbare resultaten en oplossingen komen. Aan deze overeenkomst wordt op dit moment gewerkt.

HV de Berkelstreek en de Gemeentes Lochem en Rijssen-Holten

Deze gemeentes moeten met Viverion elke paar jaar “prestatieafspraken” maken over de door Viverion nieuw te bouwen en te renoveren woningen en de door de gemeentes te leveren grond en wijkvoorzieningen.

Sinds 2015 is door de Wet bepaald dat ook de huurdersorganisaties daarbij gesprekspartner moeten zijn en zo de wensen van huurders kunnen inbrengen. In de komende maanden moet ons bestuur dan ook kennis maken met de betreffende wethouders en ambtenaren.

HV de Berkelstreek en de Woonbond

De Woonbond behartigt de belangen van huurders en geeft landelijke ondersteuning aan de huurdersorganisaties. De Woonbond verzorgt ook cursussen voor bestuursleden van de huurdersverenigingen. In de nabije toekomst gaat ons bestuur hier zeker van gebruik maken. HV de Berkelstreek is lid van de Woonbond. De Woonbond heeft het afgelopen jaar al diverse keren geholpen bij lastige klussen. Ons bestuur heeft inmiddels kennis gemaakt met een van de deskundigen van de Woonbond.

HV de Berkelstreek en geld

Elke huurdersorganisatie heeft geld en middelen nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Gelukkig heeft de Nederlandse wet daarin ook voorzien. Die heeft bepaald dat Viverion ons hiervan moet voorzien. Daarom moeten wij als het bestuur elk kalenderjaar een begroting maken wat zij denken nodig te hebben aan geld en middelen. Deze begroting wordt met Viverion besproken.

Na afloop van het kalenderjaar dient verantwoording van de bestedingen afgelegd te worden aan Viverion. Ook aan de leden wordt de jaarlijkse begroting voorgelegd ter goedkeuring aan de ALV. Een kascommissie bekijkt vooraf de boeken en doet verslag tijdens de AVL.

U kunt zich ook registreren als lid door op het contactformulier te klikken

Een lidmaatschap is gratis.

Hartelijke groet,

Het bestuur van HV de Berkelstreek

Loes Huizing en Paul Oort

Contact informatie

Redactie

p/a Heidehof 11

7244 AH BARCHEM

Email: secretariaat@hvdeberkelstreek.nl