Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE BERKELSTREEK

ALGEMEEN BESTUUR (AB)
DAGELIJKS BESTUUR (DB)
VOORZITTER (DB)
SECRETARIS (DB)
PENNINGMEESTER (DB)
VERGADERINGEN
VERGOEDINGEN
NIEUWE LEDEN
WERKGROEP
INKOMSTEN/UITGAVEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

SLOTBEPALINGEN

ALGEMEEN BESTUUR

 1.  
 1. Het rooster van aftreden van de bestuursleden, conform art.6, lid 5 van de statuten, wordt opgemaakt door het AB;
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen niet in een zelfde jaar voor aftreden worden voorgedragen;
 3. Bij een tussentijds aftreden neemt het nieuw benoemde bestuurslid de plaats van de aftredende in op het rooster, doch niet automatisch ook zijn functie;
 4. Tenminste één maal per jaar wordt een zelfevaluatie gehouden op basis van een vastgesteld protocol. Hiervan wordt verslag gemaakt;
 5. Tenminste één maal per twee jaar wordt een evaluatie van het Huishoudelijk Reglement gehouden;

DAGELIJKS BESTUUR

 •  
 1. Het DB kan in spoedeisende gevallen treden in de competentie van het AB;
 2. Het legt in dit geval in de eerstvolgende AB-vergadering verantwoording af van het door haar gevoerde beleid;
 3. Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;
 4. In de vergadering van het DB dienen besluiten met algemene stemmen te worden genomen;

Bij ontbreken van overeenstemming wordt het voorstel in het AB aan de orde gesteld;

 •  

Wanneer een Dagelijks Bestuurslid tussentijds zijn lidmaatschap van het AB neerlegt, eindigt daarmee tevens zijn lidmaatschap van het DB;

VOORZITTER

 1.  

De taak van de voorzitter omvat tenminste de volgende zaken:

 1. Geeft sturing en leiding aan de dagelijkse gang van zaken;
 2. Het mede-voorbereiden en leiden van de vergaderingen van het AB, DB en ALV;
 3. Zorgdragen voor het nakomen van de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Verkiezingsreglement;
 4. Het leggen en onderhouden van die contacten, zowel binnen als buiten de vereniging, welke van toegevoegde waarde zijn aan de bevordering van het goed functioneren van de vereniging;
 5. Hij/Zij ondertekent de stukken, die betrekking hebben op bestuurlijk niveau;
 6. Alle werkzaamheden welke statutair zijn vastgesteld, alsmede door het AB zijn opgedragen c.q. overeengekomen en middels een besluit zijn vastgelegd;

SECRETARIS

 •  


De taak van de secretaris omvat:

 1. Het verzorgen van de notulen van de vergaderingen van het AB en DB
 2. Het opstellen van de jaarverslagen;
 3. Het voeren van de correspondentie van de vereniging;
 4. Het zorgdragen voor het archief van de vereniging, voor zover dit niet betreft de archieven van eventueel ingestelde commissies;
 5. Het tijdig bijéén roepen van de vergaderingen en – indien hij/zij opdracht daartoe krijgt – van werkgroepen of commissies;
 6. Hij ondertekent alle stukken die betrekking hebben op het bestuurlijk niveau en parafeert die stukken die betrekking hebben op uitvoeringsniveau van bijv. een projectleider ( werkgroep-/commissievoorzitter ) namens het bestuur;
 7. Alle werkzaamheden welke statutair zijn vastgesteld, alsmede door het AB en DB zijn opgedragen c.q. overeengekomen en middels een besluit zijn vastgesteld;

 

PENNINGMEESTER

 •  

De taak van de penningmeester omvat:

 1. Het geldelijk beheer van de vereniging;
 2. Het opstellen van de jaarlijkse- en meerjaren begroting;
 3. Het toezicht op het door een extern administratiekantoor doen opmaken van de exploitatierekening, per kwartaal een financieel overzicht en de balans- en jaarrekening;
 1. Het zorgdragen voor een tijdige controle van de financiële administratie door een extern administratiekantoor welke is benoemd door het AB;
 2. Alle werkzaamheden welke statutair zijn vastgesteld, alsmede door het AB zijn opgedragen c.q. overeengekomen en middels een besluit zijn vastgesteld;
 3. Hij tekent alle financiële transacties tot € 500,- en bij zijn ontstentenis de gemachtigde voorzitter;
 4. Voor financiële transacties van € 500,- tot € 1000,- tekenen de penningmeester en de voorzitter tezamen, en bij ontstentenis van één van dezen de gemachtigde secretaris;
 5. Alle uitgaven boven de € 1000,- behoeft de goedkeuring van het Algemeen Bestuur, met uitzondering op de uitbetalingen van de contributie Woonbond en advies- en scholingskosten;
 6. Heeft mogelijkheid tot maximale pintransactie van € 250,- per keer;

Heeft mogelijkheid tot maximale pin transactie van € 1000,- per maand;

VERGADERINGEN

 •  
 1. De agenda van de te houden vergadering vermeldt in ieder geval de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering, welk verslag tevoren aan de leden van het bestuur wordt toegezonden;
 2. Na vaststelling van het verslag door het bestuur ondertekenen de voorzitter en secretaris het verslag;
 3. Het AB kan aan het DB bevoegdheden delegeren uitgezonderd hiervan zijn :
  1. Het goedkeuren van de begroting;

  1. Het goedkeuren van de door een extern administratiekantoor opgestelde balans- en jaarrekening;
 1. De vergaderingen van het AB kunnen desgewenst worden bijgewoond door een externe deskundige, welke dan een adviserende stem heeft;
 2. Indien deze adviseur punten behandeld wil zien, dan dienen deze van een toelichting voorzien, minstens twee dagen voor de vergadering bij het secretariaat te worden ingediend;
 3. Het secretariaat draagt zorg voor een aanvulling op de agenda;
 4. Besluiten en acties die voor de leden van belang zijn worden in een nieuwsbrief bekend gemaakt, tenminste 2x per jaar;
 5. Verslagen kunnen alleen aan leden ter inzage beschikbaar gesteld worden, op aanvraag via het secretariaat en getoond worden voorafgaand aan de eerst volgende vergadering;

 

 

VERGOEDINGEN

 •  
 1. De leden van het bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte en de verdeling over de bestuursfuncties van deze (vrijwilligers) vergoeding wordt door het AB vastgesteld en jaarlijks opgenomen in de begroting;
 2. Bestuurders ontvangen indien strikt noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functie een redelijke kilometervergoeding tenzij het AB anders besluit;
 •  
 1. De leden van het AB krijgen alle gemaakte kosten voor bureaumateriaal vergoed na overlegging van de aankoopnota/kassabon. Het AB kan indien noodzakelijk toelichting vragen over de aankoop en eventuele aanvullende regels maken;
 2. Het totaal van alle vergoedingen tezamen mag voor elk bestuurslid niet het maximum jaarbedrag voor vrijwilligersvergoedingen overschrijden in verband met de inkomstenbelasting;

NIEUWE BESTUURSLEDEN

 •  
 1. Als een aankomend bestuurslid zich aanmeld wordt er eerst een kennismakingsgesprek gehouden met deze persoon door twee leden van het DB;
 2. Daarna worden aankomende bestuursleden uitgenodigd om een AB-vergadering bij te wonen;
 3. De ALV besluit over toetreding vaneen nieuw bestuurslid. De procedure is nader vastgelegd in een verkiezingsreglement;
 4. Een nieuw bestuurslid dient zich in te zetten voor een functie binnen het AB;
 5. Nieuwe leden van het AB zullen ingeschreven worden bij de KvK;
 6. Een bestuurslid kan niet ook lid zijn van een andere huurdersvereniging;
 7. Elk bestuurslid ondertekent een vrijwilligerscontract met HV De Berkelstreek;

Werkgroep

 1.  
Het bestuur heeft de bevoegdheid een werkgroep
 1. in te stellen, mits de taak van deze is gericht op het bereiken van de doelstelling van de vereniging zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten;
 2. Leden van Huurdersvereniging De Berkelstreek kunnen zich inzetten in elke werkgroep, mits het AB anders besluit;
 3. In iedere werkgroep dient minimaal 1 bestuurslid plaats te nemen, die tevens de functie van voorzitter op zich neemt;
 4. De taakstelling wordt door het AB bepaald/goedgekeurd;
 5. Alle financiële handelingen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden bij het AB ;
 6. De werkgroep wijst uit hun midden een notulist aan;
 7. Alle in- en uitgaande post van de werkgroep verloopt via het secretariaat;
 8. Alle verslagen van de werkgroepen worden bij het secretariaat van het AB aangeboden;
 9. Alleen art. 9 van het huishoudelijk reglement is niet van toepassing bij werkgroepen;
 10. Het AB heeft de bevoegdheid een werkgroep te allen tijde te ontbinden;
 11. Bij het ontstaan van een werkgroep bepaald het AB of er, en zo ja hoe groot, een onkostenvergoeding moet zijn;

INKOMSTEN/UITGAVEN

 1.  

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. Contributies;
 2. Subsidie van Viverion t.b.v. werkzaamheden bestuur en werkgroepen Huurdersvereniging;
 3. Subsidie van derden en andere inkomsten ( bijv. legaten en schenkingen);

      De uitgaven van de vereniging bestaan uit:

 1. Onkosten t.b.v. advisering en scholing na overleg met Viverion:
 2. Uitgaven die vooraf in een jaarbegroting zijn opgenomen welke door Viverion is goedgekeurd;
 3. De huurdersvereniging dient ieder jaar aan haar leden en aan Viverion verantwoording af te leggen over de uitgaven van het afgelopen jaar;
 4. Het bestuur heeft bevoegdheid bedragen voor toekomstige plannen te reserveren tot een met Viverion overeen te komen maximumbedrag;

ALGEMENE VERGADERING

12.  

1.     De algemene vergadering wordt bijeengeroepen en gehouden zoals is geregeld in artikelen 10 t/m 13 van de statuten.
2.     Bij eventuele calamiteiten kan het bestuur een algemene vergadering uitschrijven.

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

 1.  
 2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of ingeval enig Artikel voor verschillende uitleg vatbaar is, besluit het AB;
 3. Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen alleen aangebracht worden door het AB, bij volstrekte meerderheid van stemmen en na goedkeuring van de ALV;
 4. Dit Reglement treedt in werking met ingang van de dag waarop het is goedgekeurd door de ALV en vastgesteld door het Algemeen Bestuur;

Aldus vastgesteld in de ALV van 2 juli 2020:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *