Nieuwsbrief juli 2020

Aan alle huurders in de dorpen Lochem, Barchem, Laren en Holten

Voorwoord

Dit is de 1e nieuwsbrief van en door het nieuwe bestuur.

In een nieuwbrief kunnen allerlei wetenswaardigheden en informatie opgenomen worden voor ons als huurders. Helaas zijn door corona de mogelijkheden van nieuwsgaring wat beperkter, wij kunnen nog geen huisbezoeken en bijeenkomsten plannen maar proberen zoveel mogelijk telefonisch het contact te onderhouden met onze huurders. Vergaderen met Viverion heeft ook nog beperkingen maar we doen allemaal ons best.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 juli 2020

Door corona is de toen geplande eerste ALV van maart uitgesteld en uiteindelijk gehouden op 2 juli. Door de leden van de nieuwe huurdersvereniging is een eerste bestuur gekozen, bestaande uit Jan Versluis uit Holten (voorzitter), Loes Huizing uit Barchem (secretaris) en Paul Oort uit Lochem (penningmeester).

Daarmee is het bestuur nog niet voltallig. Dat gaat bestaan uit 5 bestuursleden, 2 uit Lochem, 1 uit Barchem, 1 uit Laren en 1 uit Holten. Tijdens de volgende ALV hopen we nog 2 geschikte bestuursleden uit Lochem en Laren te kunnen begroeten. Inmiddels hebben we ruim 220 leden.

Het tijdelijke bestuur (Jan Harkema, Pieter Heinstra en Iris Versteegh) hebben hun taak van oprichters van de nieuwe huurdersvereniging volbracht en zijn op deze ALV teruggetreden. Zij hebben goed werk verricht en daarvoor onze hartelijke dank.

De ALV heeft ook het Verkiezings Reglement en het Huishoudelijk Reglement van onze huurdersvereniging goedgekeurd waardoor deze nu in werking zijn getreden.

HV de Berkelstreek werkt voor huurders

Dat is de reden van het bestaan van de huurdersvereniging. De leden-huurders helpen wanneer de individuele huurder het alleen niet voor elkaar krijgt om problemen in- en om hun woning opgelost te krijgen. Een huurdersvereniging met veel leden krijgt meer voor elkaar.

Dat betekent wel dat de bestuursleden moeten zorgen dat zij van alles wat speelt voldoende kennis moeten krijgen. Bestuursleden kunnen daarvoor bij de Woonbond ook extra scholing krijgen. Dat betekent wel dat zij in dit werk, als vrijwilliger, flink wat tijd moeten stoppen.

Daarom is het belangrijk dat het bestuur op buurtniveau gesteund wordt door meerdere vrijwilligers. Iedereen die graag een handje wil helpen, is welkom en kan zich aanmelden bij het secretariaat van HV de Berkelstreek.

HV de Berkelstreek en Viverion

Er wordt regelmatig met Viverion gesproken over alle zaken die het wonen, huren en verhuren betreffen. Over de huurprijs, de servicekosten, het onderhoud buiten en binnen, de verbetering, verduurzaming, ventilatie, verwarming, verlichting, overlast, het groen en het onderhoud, wijkverbetering, enz.

Viverion is bij wet verplicht met de huurdersvereniging samen te werken om voor de huurders een goede, betaalbare huisvesting en leefomgeving zeker te stellen. De komende maanden maakt het nieuwe bestuur kennis met het bestuur. Ook met de commissarissen van Viverion wordt kennis gemaakt, met name diegenen die over onze huurdersbelangen moeten waken.

HV de Berkelstreek en de 2 andere HV ’s van Viverion

Viverion bezit ongeveer 5500 huurwoningen. HV de Berkelstreek vertegenwoordigt daarvan 2200 woningen. De stichting Huurdersbelangen vertegenwoordigt de woningen in Diepenheim, Markelo en Rijssen. De stichting Huurbelang GBH vertegenwoordigt de woningen in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt-Delden.

Deze drie huurdersorganisaties vertegenwoordigen allen dezelfde belangen van de huurders van Viverion. Daarom is het noodzaak goed samen te werken met de andere twee huurdersorganisaties. Dit om invloed te kunnen uitoefenen bij de grotere plannen voor nieuwbouw, verduurzaming en stads-en dorpsvernieuwing. De komende maanden maken we kennis met de twee andere besturen.

HV de Berkelstreek en de 2 andere huurdersorganisaties sluiten binnenkort een samenwerkingsovereenkomst met Viverion met spelregels hoe we samen voor alle partijen tot aanvaardbare resultaten en oplossingen komen. Aan deze overeenkomst wordt op dit moment gewerkt.

HV de Berkelstreek en de Gemeentes Lochem en Rijssen-Holten

Deze gemeentes moeten met Viverion elke paar jaar “prestatieafspraken” maken over de door Viverion nieuw te bouwen en te renoveren woningen en de door de gemeentes te leveren grond en wijkvoorzieningen.

Sinds 2015 is door de Wet bepaald dat ook de huurdersorganisaties daarbij gesprekspartner moeten zijn en zo de wensen van huurders kunnen inbrengen. In de komende maanden moet ons bestuur dan ook kennis maken met de betreffende wethouders en ambtenaren.

HV de Berkelstreek en de Woonbond

De Woonbond behartigt de belangen van huurders en geeft landelijke ondersteuning aan de huurdersorganisaties. De Woonbond verzorgt ook cursussen voor bestuursleden van de huurdersverenigingen. In de nabije toekomst gaat ons bestuur hier zeker van gebruik maken. HV de Berkelstreek is lid van de Woonbond. De Woonbond heeft het afgelopen jaar al diverse keren geholpen bij lastige klussen. Ons bestuur heeft inmiddels kennis gemaakt met een van de deskundigen van de Woonbond.

HV de Berkelstreek en geld

Elke huurdersorganisatie heeft geld en middelen nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Gelukkig heeft de Nederlandse wet daarin ook voorzien. Die heeft bepaald dat Viverion ons hiervan moet voorzien. Daarom moeten wij als het bestuur elk kalenderjaar een begroting maken wat zij denken nodig te hebben aan geld en middelen. Deze begroting wordt met Viverion besproken.

Na afloop van het kalenderjaar dient verantwoording van de bestedingen afgelegd te worden aan Viverion. Ook aan de leden wordt de jaarlijkse begroting voorgelegd ter goedkeuring aan de ALV. Een kascommissie bekijkt vooraf de boeken en doet verslag tijdens de AVL.

U kunt zich ook registreren als lid door op het contactformulier te klikken

Een lidmaatschap is gratis.

Hartelijke groet,

Het bestuur van HV de Berkelstreek

Loes Huizing en Paul Oort

Contact informatie

Redactie

p/a Heidehof 11

7244 AH BARCHEM

Email: secretariaat@hvdeberkelstreek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *