• Huurdersvereniging De Berkelstreek Voor huurders van Viverion

Nieuwsbrief september

NIEUWSBRIEF  HUURDERSORGANISATIES  VIVERION 

september2022

Begin juli heeft u een nieuwsbrief ontvangen van de drie huurdersorganisaties,
StichtingHuurdersbelangGBH
StichtingHuurdersbelangenDMR
Huurdersvereniging De Berkelstreek.

 

In deze nieuwsbrief hebben wiju geïnformeerd over de uitkomstenvan de huurders enquête over de betaalbaarheid van de woonlasten.

Hieruit bleek dat de woonlasten van de huurders onderdruk staan en de verwachting is dat deze helaas nog verder zullen toenemen.

Hiernaast bleek ook uit de enquête dat het merendeel van de huurders positief staat tegenover verduurzaming van de woning als dit leidt tot vermindering van de
woonlasten.

Inmiddels hebben de drie huurdersorganisaties de uitkomsten van de enquête besproken met Viverion.Hierbij is met name gesproken over welke acties er ondernomen kunnen worden om de woonlasten van de huurders te doen dalen.

In het overleg met Viverion is gesprokenover de "Nationale Prestatieafspraken" die onlangs door de overheid, woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond(de huurdersvertegenwoordigers op landelijkniveau) zijn gemaakt.Het betreft afspraken over huurmatiging,verdubbelingwoningbouw, versnelde verduurzaming van woningen, leefbaarheid en lastenverlichting.

De komende maanden zullen deze Nationale afspraken door elke corporatie en gemeente uitgewerkt moeten worden naar concrete acties in elke plaats.Wij hopen datde regering ook met maatregelen zal komen om de lasten van de burgers te verlichten.

 

Viverion heeft aangegeven onze zorgen te delen en dit najaar met concrete voorstellen te komen en deze dan met de huurdersorganisatieste te bespreken. Viverion is echter niet de enige partij die de woonlasten van de huurders beïnvloedt.Daarom zullen wij,gesteund door Viverion,dit onderwerp ook metde gemeenten bespreken.

 

Wij hebben nu gesproken over energiecoaches die huurders kunnen adviseren over zuiniger en slimmer om te gaan met energie, matigen van de huren, energiezuiniger maken van woningen en verlaging van gemeentelijkelasten.

Voor ons als huurdersorganisaties zijn dit momenteel de belangrijkste onderwerpen waar wij met de verschillende partijen over willen praten.Het staat hoog op de agenda bij het maken van de prestatieafspraken voor2023.

Wij hopen u over een paar maanden te informeren over de resultaten van onze inspanningen om uw woonlasten omlaag te brengen.

Tot zover onze tussentijdse informatie.

 

Als u nog vragen of ideeën heeft,of belangstelling heeft om u samen met ons in te zetten voor de huurders van Viverion, neem dan contact met ons op.U vindt onze contactgegevens op de websites van de huurdersorganisaties:

 


info@hvdeberkelstreek.nl

stichtinghuurdersbelangqbh@gmail.nl
stichtinqhuurdersbelangendmr@outlook.com