verkiezings reglement

I ALGEMEEN

0. Definities

Vereniging: Huurdersvereniging De Berkelstreek;

Bestuur: het bestuur van Huurdersvereniging De Berkelstreek;

Statuten: de statuten van de Huurdersvereniging De Berkelstreek;

Verhuurder: Stichting Viverion;

Werkgebied: Lochem, Holten, Laren en Barchem.

Huurder: een bewoner van een woning welke is verhuurd door Viverion

1. Het bestuur van de vereniging bestaat, conform art. 6, lid 1 van de statuten, uit een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vast te stellen oneven aantal van tenminste drie bestuursleden.

Het bestuur bestaat bij de vaststelling van dit verkiezingsreglement uit 5 leden, waarbij de samenstelling als volgt is: Lochem 2, Holten 1, Laren 1 en Barchem 1. Bij vertrek van een bestuurslid zal diens opvolging plaatsvinden door een door de ALV benoemd lid uit dezelfde plaats als het vertrokken lid.

Bij (tussentijdse) verkiezingen geldt dat de bestuurssamenstelling na de verkiezingen wederom voldoet aan het gestelde in de vorige alinea.

2. De verkiezing van de bestuursleden vindt plaats bij geheime schriftelijke stemming.

3. Het bestuur organiseert de verkiezing en kan hiervoor een verkiezingscommissie instellen. Organisatie van de verkiezing geschiedt met in achtneming van het in dit reglement bepaalde.

4. De datum van de verkiezing wordt vastgesteld door het bestuur. De bestuursverkiezingen vinden plaats in de Algemene Ledenvergadering conform art. 10 van de statuten.

II KIESGERECHTIGDEN EN VERKIESBAARHEID

5. Kiesgerechtigd zijn zij, die op de dag van de verkiezingen volgens de definitie van artikel 4 van de statuten als lid zijn aan te merken.

6. Verkiesbaar zijn zij, die op de dag van de verkiezingen volgens de definitie van art. 4 van de statuten en art. 0 van dit reglement, zijn aan te merken als huurder, die akkoord gaan met vermelding van hun naam, leeftijd en woonplaats op de kieslijst en die uiterlijk een week voor de verkiezingsdatum een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag op de risicogebieden Geld, Personen en Gezondheid en Welzijn Mens en Dier) en verhuurdersverklaring overleggen die niet ouder zijn dan zes maanden.

III KANDIDAATSTELLING

7. Uiterlijk vier weken voor de verkiezing worden de kiesgerechtigden door (tenminste) mededeling op de website van de vereniging en/of een schriftelijke uitnodigingsbrief in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen, onder mededeling van de criteria als bedoeld in artikel 6. De periode van kandidaatstelling bedraagt tenminste twee weken.

8. Kandidaten voor de verkiezing kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door een groep van individuele kiesgerechtigden. De kandidaatstelling door individuele kiesgerechtigden geschiedt middels schriftelijke aanmelding bij het bestuur c.q. bij de verkiezingscommissie. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van de naam, adres en handtekening van tenminste 10 kiesgerechtigde leden. Een kiesgerechtigd huurder kan slechts één voordracht/kandidaatstelling steunen. De schriftelijke kandidaatstellingen worden vernietigd, twee weken na bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

9. Het bestuur c.q. de verkiezingscommissie wijst een kandidaatstelling af indien niet is voldaan aan de criteria als bedoeld in art. 6 dan wel indien niet is voldaan aan het bepaalde in art. 8. Wordt aan het voornoemde wel voldaan, dan vindt plaatsing op de kieslijst plaats. Een ieder die is aangemeld wordt schriftelijk over zijn plaatsing of afwijzing geïnformeerd.

10. Op de kieslijst wordt van iedere kandidaat vermeld de naam, diens leeftijd en de woonplaats waar hij woonachtig is. Kandidaten worden in de gelegenheid gesteld zich middels foto en/of korte tekst (max 100 woorden) op de kieslijst te presenteren.

11. Op basis van de kandidaatstellingen wordt een kieslijst opgesteld voor de leden. De namen van de kandidaten worden in alfabetische volgorde vermeld.

IV VERKIEZING

12. Datum en wijze van verkiezen in de algemene ledenvergadering worden binnen een week na het verstrijken van de periode van kandidaatstelling bekend gesteld door (tenminste) mededeling op de website van de vereniging en/of een schriftelijke melding.

13. De verkiezing vindt plaats door verstrekking van een gewaarmerkte kieslijst van de betreffende plaats aan de kiesgerechtigden in die plaats. Op de vastgestelde Algemene leden vergadering Dit kan door verzending per post naar alle huurders, digitaal via een daartoe ingerichte web-applicatie/-site of door inrichting, waarbij de lijsten worden uitgereikt aan de stemgerechtigden die komen stemmen. Op de kieslijst staat, de datum van de verkiezing vermeld.

14. Iedere stemgerechtigd lid heeft één stem. Per huishouden is er één stemgerechtigd lid.

15. Ongeldig zijn de kieslijsten:

– die niet zijn gewaarmerkt;

– waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;

– waarop meer dan het aantal toegestane stemmen is uitgebracht;

– waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaten;

– die na de sluitingsdatum worden ontvangen.

16. Het kiesrecht is onvervreemdbaar.

V UITSLAG

17. Het aantal kandidaten, overeenkomend met het aantal beschikbare zetels voor

Lochem, Holten, Laren en Barchem met de meeste stemmen per woonplaats wordt geacht te zijn gekozen.

Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overstijgt en voldoet aan de verdeling zoals gesteld in art. 1 van dit reglement, worden de kandidaten geacht te zijn verkozen.

18. Het Bestuur stelt de uitslag van de verkiezing vast. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de kandidaten en aan het bestuur van Stichting Viverion. De uitslag wordt tevens bekendgemaakt op de website van HV De Berkelstreek.

19. Na telling worden de gebruikte kieslijsten in gesloten enveloppen bewaard. Indien twee weken na bekendmaking van de verkiezingsuitslag geen gemotiveerd bezwaar van een kiesgerechtigde tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag is binnengekomen worden de gesloten enveloppen vernietigd. Indien wel bezwaren door een kiesgerechtigde tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag zijn binnengekomen, zal de bestuurder van Viverion twee personen benoemen die tezamen met het bestuur van HV de Berkelstreek definitief de uitslag van de verkiezing zullen vaststellen.

VI TUSSENTIJDSE VACATURE

20. Ingeval van een tussentijdse vacature wordt voor de opengevallen plaats geen verkiezing gehouden indien de opengevallen plaats kan worden ingenomen door diegene die volgens de laatst gehouden verkiezing, in volgorde van de uitslag van de verkiezing, daarvoor met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 als eerste in aanmerking komt en mits nog wordt voldaan aan de vereisten als bedoeld in art. 6 en art. 1. Kan op deze wijze niet in de vacature worden voorzien, dan wordt daartoe een tussentijdse verkiezing gehouden indien het aantal bestuursleden lager uitkomt dan het minimale aantal volgens art. 1 van de statuten, tenzij binnen zes maanden een algemene verkiezing plaatsvindt.

VII OVERIGEN

21. Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd en aangevuld door het algemeen bestuur van HV De Berkelstreek

22. In geval van strijdigheid van dit reglement met de statuten van de HV De Berkelstreek, prevaleren de statuten.

Aldus vastgesteld in de ALV d.d. 2 juli 2020.

Namens het bestuur,

Voorzitter                                Secretaris

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *